INTERFOTO – UKRAINE 2022

Ro


Universitatea de Vest din Timișoara prin Facultatea de Arte și Design reprezentată de Prof.Univ.Dr. Habil Camil Mihăescu – Decan în parteneriat cu Dr. Anna Safronova (Kiev, Ucraina) lanseaza evenimentul “INTEROTO” ediția 2022 UCRAINA care de data aceasta are un caracter special datorită contextului socio-politic al acestei țări și este dedicată tinerilor fotografi ucraineni.

Dr. Anna Safronova urmează studii postdoctorale la Universitatea de Vest din Timișoara și descrie în rândurile următoare expoziția INTERFOTO din acest an.

“Fotografia ucraineană, ca și cultura sa în general, s-a dezvoltat astăzi pentru a defini ideea unei țări independente, cu propria istorie, cultură, mod de gândire și percepție a frumosului. Ea a câștigat recunoaștere încă din perioada sovietică datorită Școlii de Fotografie din Harkov, care avea ca scop principal dezvăluirea problemelor sociale asociate cu traiul în perioada sovietică și post-sovietică.

Trebuie remarcat faptul că Ucraina și în special Kievul au o concentrație mare de fotografi. Kievul poate fi numit cu adevărat un oraș fotografic, bogat în studiouri foto, școli de fotografie, cercuri de fotografie și galerii de artă. Ca urmare, numărul fotografilor cu propriile proiecte comerciale și artistice crește în fiecare an. În ultimul an, la Kiev au avut loc frecvent festivaluri, expoziții și târguri de fotografie, precum și festivaluri de carte ale fotografilor ucraineni.

Deși expoziția INTERFOTO 2022 UKRAINE a fost organizată într-un timp foarte scurt, ea include colecția de lucrări ale unor fotografi complet diferiți cu care am avut plăcerea să comunic și să lucrez. Toți acești oameni și-au exprimat dorința de a se implica în proiect. Din păcate, mulți dintre ei au fost nevoiți să părăsească urgent țara, iar multe lucrări s-au pierdut sau au rămas în țara lor de origine, fără posibilitatea de a fi promovate în continuare. Unii dintre prietenii mei apropiați, dintr-un motiv sau altul, nu au putut participa la expoziție, dar toți au fost chiar bucuroși că li s-a oferit posibilitatea de a participa. Primul motiv pentru o astfel de atitudine este faptul că toată lumea este îndrăgostită de fotografie ca fiind munca vieții lor și nu doar un hobby obișnuit sau o profesie.

Lucrările prezentate sunt create de artiști de diferite vârste, experiență și abilități profesionale, precum și nivel de recunoaștere, deși toate sunt interesante și originale în felul lor.

Sper că acest proiect va contribui la familiarizarea vizitatorilor expoziției cu fenomenul fotografiei în Ucraina și cu lucrările concrete ale fotografilor ucraineni.

“Doresc să-mi exprim profunda recunoștință față de organizatorii expoziției INTERFOTO și față de Universitatea de Vest din Timișoara, datorită cărora are loc acest eveniment și față de toate persoanele care au ajutat în mod direct. “ – Dr. Anna Safronova

Eng


West University of Timisoara through the Faculty of Arts and Design represented by Prof.Univ.Dr. Habil Camil Mihăescu – Dean in partnership with Dr. Anna Safronova (Kiev, Ukraine) is launching the event “INTEROTO” edition 2022 UCRAINA which this time has a special character due to the socio-political context of this country and is dedicated to young Ukrainian photographers.

Dr. Anna Safronova is a postdoctoral student at the West University of Timisoara and describes this year’s INTERFOTO exhibition.

“Ukrainian photography, like its culture in general, has developed today to define the idea of an independent country with its own history, culture, way of thinking and perception of beauty. It has gained recognition since the Soviet period thanks to the Kharkiv School of Photography, whose main aim was to reveal the social problems associated with living in the Soviet and post-Soviet period.

It should be noted that Ukraine and especially Kiev have a high concentration of photographers. Kiev can truly be called a photographic city, rich in photo studios, photography schools, photography circles and art galleries. As a result, the number of photographers with their own commercial and artistic projects is growing every year. In the past year, Kiev has frequently hosted photography festivals, exhibitions and fairs, as well as book festivals of Ukrainian photographers.

Although the INTERFOTO 2022 UKRAINE exhibition was organized in a very short time, it includes the collection of works of completely different photographers with whom I had the pleasure to communicate and work. All of these people have expressed a desire to be involved in the project. Unfortunately, many of them had to leave the country urgently, and many works were lost or remained in their home country without the possibility of further promotion. Some of my close friends, for one reason or another, were unable to attend the exhibition, but all of them were really happy to be given the opportunity to participate. The first reason for such an attitude is that everyone is in love with photography as their life’s work and not just a regular hobby or profession.

The works presented are created by artists of different ages, experience and professional skills, as well as level of recognition, although all are interesting and original in their own way.

I hope that this project will help to familiarize the visitors of the exhibition with the phenomenon of photography in Ukraine and the concrete works of Ukrainian photographers.

“I would like to express my deep gratitude to the organizers of the INTERFOTO exhibition and to the West University of Timisoara, thanks to whom this event is taking place, and to all the people who helped directly. “Dr. Anna Safronova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *