BIAMT 2022

Bienala Internațională de Artă Miniaturală, a cincea ediție

RO

<Maria Orosan-Telea>

La fiecare doi ani, începând din 2014, Facultatea de Arte și Design din Timișoara devine gazda unui eveniment artistic consistent și valoros, cu o vastă participare internațională care, implicit, asigură și calitatea lucrărilor desemnate câștigătoare de către juriu. Bienala Internațională de Artă Miniaturală și-a conturat în decursul celor opt ani de existență un statut clar în rândul evenimentelor artistice din Timișoara, prezentând publicului lucrări de dimensiuni mici, seducătoare prin prețiozitatea lor, prin raportul de care acestea îl stabilesc cu reperele spațiale obișnuite și prin receptarea intimă pe care o privilegiază. Apropierea de obiect și scrutarea atentă impusă de însuși statutul formal al artei miniaturale, devin premise ale unui tip de relaționale care depășește barierele fizice și mentale artificial impuse. Valentina Ștefănescu, inițiatoarea acestei manifestări artistice, a intuit încă de la început potențialul unui eveniment în care  libertatea de mișcare a lucrărilor nu este condiționată de dimensiunea lor. Libertatea de mișcare s-a dovedit în timp a fi și libertate de comunicare, multitudinea de voci artististice din cele mai diverse colțuri ale lumii creând la fiecare ediție un mozaic bogat și fascinant.

A cincea ediție a BIAMT reunește artiști din treizeci și cinci de țări, grupați, în funcție de mijloacele de exprimare artistică, în cinci secțiuni: grafică, pictură, foto, sculptură/ceramică și arte textile. Fiecare dintre aceste secțiuni este relevantă pentru modul în care arta contemporană decantează tradiția veche de sute de ani a practicilor artei miniaturale – adesea legate de stilul simbolic-narativ al ilustrațiilor incunabulelor – propunând teme actuale și  deschizând perspective noi asupra soluțiilor plastice adaptate dimensiunilor reduse.

În ceea ce privește selecția restrânsă a lucrărilor premiate, aceasta stă sub semnul moderației limbajului plastic, al fineții și delicateții reprezentării. Pictura Reportaj II a lui Cristian Porumb recurge la o gamă cromatică echilibrată pentru a reda o figură umană ale cărei detalii sunt estompate prin întrepătrunderile tușelor gestuale, dând o consistență vibrantă suprafeței picturale. Aceeași exacerbare a calităților tactile ale suprafeței o regăsim în cazul obiectului ceramic realizat de Duygu Kornoşor Çınar, care surprinde prin rugozitate, stând drept mărturie a procesul de creație.

Fotografia manipulată și colajul digital aduc o notă suplimentară de sobrietate prin tonurile de gri la care recurg. Compoziția simplă, bazată pe forme vegetale discrete, a lui Kalman Sztrharszky contrastează cu încărcătura detaliilor prezente la Marek Grzyb  și Raquel Gociol, ambii bazându-și lucrările pe rețele complicate de linii.

Lucrarea premiată la secțiunea sculptură, Unlok Me, aparținându-i lui  Endre Farkas, deconstruiește în sens conceptualist forma unui obiect extras din cotidian, un lacăt, folosindu-se în același timp de asocieri cromatice și formale care amintesc de limbajul sintetic al minimalismului anilor ’60-‘70. În contrast cu acesta, lucrarea Out Off a Dorinei Horătău recurge la alăturări de materiale “calde”, lemn și straturi pânză, ambele făcând trimitere la manualitate și meșteșug, la materiale preexistente extrase dintr-un anumit context pentru a li se reda o nouă viață. Un sens al recuperării, atât la nivel ideatic cât și material, îl întâlnim și în lucrarea textilă Collecting Destroyed Places a lui Jakub Święcicki, unde se intervine cu broderie și ardere asupra unui fragment textil mai vechi.

Pentru ediția din 2022 a BIAMT, rafinamentul pare să fie numitorul comun al selecției premiate, vorbind despre preferința generală a juriului fiecărei secțiuni pentru soluții plastice care evită excesele, fie ele cromatice sau formale.

 

ENG

International Biennale of Miniature Art, fifth edition

<Maria Orosan-Telea>

Every two years, starting from 2014, the Faculty of Arts and Design from Timișoara becomes the host of a consistent and valuable artistic event, with a wide international participation which, implicitly, also ensures the quality of the works designated as winners by the jury. The International Miniature Art Biennale has, during its eight years of existence, defined a clear status among artistic events in Timișoara, presenting to the public small-sized works, seductive by their preciousness, by the relationship they establish with the usual spatial landmarks and through the intimate reception it privileges. The approach to the object and the careful scrutiny imposed by the very formal status of the miniature art, become premises of a type of relations that overcomes the artificially imposed physical and mental barriers. Valentina Ștefănescu, the initiator of this artistic manifestation, sensed from the beginning the potential of an event in which the freedom of movement of the works is not conditioned by their size. Freedom of movement has proven over time to also be freedom of communication, the multitude of artistic voices from the most diverse corners of the world creating a rich and fascinating mosaic at each edition.

The fifth edition of BIAMT brings together artists from thirty-five countries, grouped according to the means of artistic expression in five sections: graphics, painting, photography, sculpture/ceramics and textile arts. Each of these sections is relevant to how contemporary art decants the centuries-old tradition of miniature art practices – often linked to the symbolic-narrative style of incunabula illustrations – proposing current themes and opening new perspectives on plastic solutions adapted to small dimensions.

Regarding the narrow selection of awarded works, it stands under the sign of the moderation of plastic language, finesse and delicacy of representation. The painting Reportage II by Cristian Porumb uses a balanced chromatic range to render a human figure whose details are blurred by the interpenetration of gestural touches, giving a vibrant consistency to the pictorial surface. The same exacerbation of the tactile qualities of the surface is found in the case of the ceramic object made by Duygu Kornoşor Çınar, which surprises with its roughness, standing as a testimony of the creative process.

Manipulated photography and digital collage bring an additional touch of sobriety through the gray tones they use. Kalman Sztrharszky’s simple composition based on discrete plant forms contrasts with the load of detail present in Marek Grzyb and Raquel Gociol, both of whom base their works on intricate webs of lines.

The prize-winning work in the sculpture section, Unlok Me, belonging to Endre Farkas, conceptually deconstructs the form of an everyday object, a lock, using at the same time chromatic and formal associations that recall the synthetic language of minimalism of the years ‘ 60-’70. In contrast to this, the work Out Off by Dorina Horătău uses juxtapositions of “warm” materials, wood and layers of canvas, both referring to handiwork and craft, to pre-existing materials extracted from a certain context in order to give them a new life . A sense of recovery, both on an ideational and material level, is also found in the textile work Collecting Destroyed Places by Jakub Święcicki, where he intervenes with embroidery and burning on an older textile fragment.

For the 2022 edition of BIAMT, refinement seems to be the common denominator of the award-winning selection, speaking of the general preference of the jury of each section for plastic solutions that avoid excesses, be they chromatic or formal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *